PGD Dobje

Organi društva in duge komisije

Prostovoljno gasilsko društvo Dobje je po svoji ureditvi društvo 3. kategorije. Najvišji organ društva je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani PGD Dobje in se skliče vsaj enkrat letno, lahko pa tudi izredno. Na zboru članov se vsako 5. leto voli člane v organe društva.

Organi društva so:

  • 7-članski upravni odbor, ki ga vodi predsednik društva. Upravni odbor upravlja z delovanjem društva v obdobju med zboroma članov
  • 3-članski nadzorni odbor, ki spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje društva in izvajanje sklepov zbora članov.
  • 3-člansko disciplinska komisija, ki odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata. Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Zoper sklep Disciplinske komisije ima član pravico pritožbe na Upravni odbor.

Predsednik društva je organizacijski vodja v gasilskem društvu. Sklicuje in vodi upravni odbor in skrbi za poslovanje društva.
Poveljnik društva je operativni vodja društva, ki skrbi za zakonito in strokovno delo gasilske enote.

 Upravni odbor

predsednik: Branko Uduč
podpredsednik: Branko Bezgovšek
poveljnik: Franci Leskovšek
namestnik poveljnika: Benjamin Volasko
tajnica: Helena Volasko
blagajnik: Janez Leskovšek
 
 

 Poveljstvo:

poveljnik: Franci Leskovšek
namestnik poveljnika: Benjamin Volasko

Skrbnik doma:

Janko Gračnar